Pressroom

elective Sint Lucas Architectuur

Archive for the ‘TELEX’ Category

telex : week 4

leave a comment »

De structuur van het magazine wordt geconsolideerd rond het ‘in’-‘out’ concept met centraal de ‘fun’bijlage.

We spreken in groepjes over de verschillende deelaspecten. Er worden beslissingen genomen rond cover / centerfold / opzet rond studentenwerk recruteren en verder visueel vertalen van de inhoudsstructuur (lay-out)

Er wordt de vraag gesteld om in groep de verschillende onderdelen te vertalen in een grafisch concept. (kleur, typografie, bladspiegel)

In de groepsgesprekken wordt ook gepolst naar ieders ambitie wat betreft het maken van artikels (onderwerp, aard, en in welk themanummer ze thuishoren).

Aan iedereen wordt gevraagd om zijn individuele bijdrage (schrijven van tekst) aan te zetten zodat we voldoende tijd hebben om hier redactie op los te laten. De werkgroepen vormen ook redacties die elkaars teksten dienen te lezen en te becommentariëren.

Advertenties

Written by carlbourgeois

28 oktober 2011 at 08:19

Geplaatst in TELEX

telex : week 3

with one comment

We bekijken 4 drafts voor de lay-out van de magazines voor dit academiejaar.

We onthouden :

formaat 24/36 (pagina’s van 18/24)

frontcover > kleurlayers en lanceerinstallatie in belichte kamer (groen/rood ?) of hoe we via een wel gemikt event en cover de nummers kunnen lanceren als hebbeding.

subtitels ; birth-growth-strength-rebirth met de bedenking dat we eigenlijk zouden willen starten met (re)birth

De 4 nummers kunnen inhoudelijk ook gekoppeld worden aan 4 sleutelmomenten binnen het fragile’s jaar > studenten-kwaliteitsdebat / state-of-the-art studentenwerk / student-conference / start-stop ‘her’denken van het jaarthema. Wordt verder uitgewerkt in een organigram dat inhoud structureert en leidraad wordt bij volgende redactievergaderingen.

Naast een A-inhoud komt een b-bijlage. Of dit nu een effectieve aparte bijlage wordt, of als een specifiek onderdeel in de nummers terugkeert dient verder uitgewerkt. De b-bijlage staat voor fun / entertainment / met oog voor de leefwereld van de student die een luchtig en vlot magazine in handen wil.

Het magazine start met een ‘tribute to’ de student. Door 3 pagina’s te wijden aan een ‘best-off’ studenten beeld creëren we een ‘page3’ die studentenparticipatie aanzwengelt en ontwikkelen we een eigen forum van kijken naar wat er aan straf beeldmateriaal geproduceerd wordt binnen de muren. Hiernaast kan ook een ‘extra-muros’ (in-out) kijken naar wat er met (ex-)studenten buiten de scholen gebeurt. (misschien naast de ‘intro’ een ‘outro’)

Vier groepen krijgen elk een verantwoordelijkheid om één van de vier onderdelen inhoudelijk verder uit te werken.  (ik noem ze voorlopig : cover / page3 / fun / about?)

Daarnaast dient individueel gestart met het schrijven van inhoud. Iedereen doet een voorstel van een zelf te schrijven artikel en zal dit voorstel voorleggen tijdens de volgende sessie.

We zullen dan ook een intern netwerk opzetten waar we mekaars teksten kunnen lezen en becommentariëren.

Written by carlbourgeois

19 oktober 2011 at 09:05

Geplaatst in TELEX

TELEX : we zijn vertrokken

leave a comment »

Back in business : de pressroomblog wordt terug wakker naar aanleiding van het nieuwe academiejaar.

We starten met een nieuwe opdracht : 2 magazines over één semester rond het geactualiseerde jaarthema ‘fragile’s’.

Eerste opdracht is een nieuwe lay-out bedenken voor het magazine. We delen ons in in groepjes met als opdracht 4 voorstellen van opmaak te vergelijken. Volgende sessie leggen we die aan elkaar voor en maken beslissende keuzes.

We zullen vrijdag dan ook overleg plannen waarbij concepten en opdrachten worden besproken voor een eerste inhoudstabel.

Written by fragile2011

14 oktober 2011 at 05:55

Geplaatst in TELEX

TELEX:week 9

leave a comment »

Vandaag hielden we een werksessie ‘indesign’ om de lay-out en de onderlegger te consolideren.

Voor de voorpagina zoeken we nog namen en een beeld voor de achterflap.

Studenten verdelen zich in groepjes rond de 4 categorieën.

De categorieën krijgen een CMYK kleurcode > voorstel :

C = ‘fragile’ en haar werking

M= denktank

Y= neveneffecten

K= St-lucas onder de loupe

De groepjes werken elk een voorstel uit voor hun hoofdstuk dwz. lay-out op voorziene formaat. Titel /subtitel/ tekst-structuur met bijhorend lettertype / highlights / kolommen enz.

Finaal zie ik de hele groep verantwoordelijk voor het totaal, de deelgroepjes voor het ‘hoofdstuk’ en de individuele student voor zijn tekstbijdragen (niet noodzakelijk vallend onder datzelfde hoofdstuk).

Voor de individuele bijdragen zou ik graag van elk 2 teksten (artikel / interview / opinie /…hoe en wat bespreken we individueel) krijgen voorzien van illustraties en passend in het format van de categorie tegen 24 december.

Volgende vrijdag leggen we de krijtlijnen definitief vast voor de 4 hoofdstukken die wat mij betreft behoorlijk mogen verschillen.

Maak jullie klaar voor de finale spurt !

Written by carlbourgeois

1 december 2010 at 07:54

Geplaatst in TELEX

leave a comment »

Beste Fragile vriendjes,

1.Gisteren was er de lezing van Edouard Francois, waarvan ik een verslag zal schrijven. Er is toch nog niemand anders aan bezig, kwestie van geen dubbel werk te verrichten…

2.Morgenmiddag om 1 uur heb ik een interview gepland met Prof. Guy Van Kerckhoven, hij heeft heel interessante theorieën die nauw aansluiten bij de basisvraag rond Architectuur&Proces,Particicipatie, en de diepere betekenissen van Fragile. Mensen die geinteresseerd zijn, nodig ik van harte uit om mee te komen luisteren en te participeren.

Written by matsdekock

28 oktober 2010 at 09:43

Geplaatst in TELEX

TELEX : week 3

leave a comment »

`

 

1. Groep C presenteert Hunter s Thompson (zie ook ‘The Kentucky derby, may 1970’)en de ‘gonzo’ journalistiek aan de hand van het boek ‘JOKES OVER RALPH STEADMAN’. Gonzo-journalistiek plaatst de schrijver in het midden van het verhaal en neigt in dat opzicht naar literatuur eerder dan naar objectiviteit. Daarnaast toont de groep ook ‘YES IS MORE’ van Bjarke Ingels, Deens architectencollectief dat haar werk toont in stripvorm. Opvallend zijn de ‘grids’ die als een netwerk van icoontjes gidsen doorheen het boek.

2. Wij ontvangen twee nieuwe studenten (Liesbeth en Eva) en kijken nog even naar de verdere verdeling van de werkgroepen. Eva, Liesbeth en Enio zullen een nieuwe groep D vormen en volgende week één of twee publicaties presenteren. Groep E vervalt en dus verwachten we ook van groep F een presentatie volgende vrijdag.

3. Er wordt in de 5 themagroepen gedebatteerd over verdere consolidatie van de onderdelen.

4.De groep ‘randverschijnsel’ werkt rond de tekening van Ruben en Antonin en tracht een tekstduel tot stand te brengen rond het contrast arm-rijk.

5. De ‘St-Lucas onder de loupe’ groep maakt een eerste grid aan met werk van eerstejaars (schetsen stoelen). Er wordt gevraagd ook hier een geschreven ‘reportage’ uit te distilleren.

6. De groep ‘Fragile en haar werking’ bereidt twee interviews voor : een generische vragenlijst om alsnog naar Olivier Bastin te sturen en een mogelijks interview met Zumthor die op 29/11 een lezing geeft in de Bozar Bxl. Graag vanuit deze groep een aanwezigheid en verslag van de lezing woensdag 27/10 van Edouard Francois.

7. Vanuit de ‘denktank’ komt het idee een tweede tekening te concipiëren rond ‘excessen in het westen’ (of hoe moeten we dat samenvatten ?). Op dezelfde basis als in team ‘randfenomenen’ kunnen hier een aantal opiniestukken  geschreven worden.

8. Er wordt kort gesproken over het formaat van de publicatie. Boekvorm, niet te groot, +/- A4 max. Ingebonden als een boek… Ik verwacht vanuit elke groep een voorstelling van eisen en wensen aangaande lay-out en formaat zodat we hier volgende vrijdag op kunnen werken. Ik nodig in dat verband vrijdag ook Liesbeth De Bruyn, onze communicatie verantwoordelijke uit om mee te spreken over ‘doelpubliek’ en concrete output.

9. We overlopen nog snel de tekst van Amelie over Bastin in het kader van een bijdrage aan het ‘fragile-magazine’.

Written by carlbourgeois

25 oktober 2010 at 08:05

Geplaatst in Geen categorie, TELEX

TELEX : week 2

leave a comment »

1. Groep A presenteert 2 boeken : Hilde Bouchez : Design voor een nieuwe eeuw, Ludion, Gent, 2004 en Catherine Mc Dermoth : Design 20ste eeuw, uitg. Toth. Een contrastrijke voorstelling van hoe tekst en layout inspelen op doelpubliek en doelstelling van de publicatie.

2. Groep B presenteert aan de hand van het boek ‘Harvard  Guide to Shopping’ , Taschen 2001 hoe een boek zonder vooraf gedefinieerde hiërarchische structuur een interessant ‘open-source’ model zou kunnen zijn voor de fragile publicatie.

3. We hebben een koffiezetapparaat.

4. Er is wat discussie rond het al dan niet opzetten van een structuur. Aan de hand van een ‘post-it’ kaart proberen we alle ideeën te ordenen.

5. In het kader van de 6 zones op de kaart worden categorieën aangemaakt op de blog en wordt iedereen gevraagd in te tekenen in een van deze zones om deze concreet op gang te trekken en verder in detail uit te werken.

6. Ideeën rond ‘eerstejaars’ en ‘interview Olivier Bastin’ zijn topprioriteit. Er is reeds een eerste tekst naar aanleiding van de lezing van Olivier Bastin (zie post Amelie). Een reactie op de tekening van Ruben en Antonin zijn ook mogelijks materiaal voor de volgende krant van ‘het kader’ (deadline woensdag as.)

7. Maandag as. 18u is er het debat in Brussel met Bart Hollanders, Geert Beullens, Bob Van Reeth, Johan Anrys. Wie brengt verslag uit ?

Written by carlbourgeois

16 oktober 2010 at 13:45

Geplaatst in TELEX